Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Zakres ubezpieczenia AC - za co jest wypłacane odszkodowanie?

Ubezpieczenie Autocasco gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w chwili: nagłego wypadku (działania siły mechanicznej) w wyniku zetknięcia się ubezpieczeanego pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami. Ubezpieczenie autocasco chroni nas przed powodzią, zatopieniem samochodu, uderzeniem pioruna, nagłym pożarem, wybuchem gazu, kataklizmami, huraganem, osuwaniem się i zapadaniem ziemi, nagłych zjawisk atmosferycznych (odszkodowanie za grad) i działaniem czynników chemicznych, chroni równiez przed kradzieżą lub krótkotrwałym "pożyczeniem" samochodu.

Gama oferty ubezpieczenia ac (ubezpieczenie autocasco) jest bardzo szeroka i może obejmować komplet różnych szkód. Ponieważ nie każdy zainteresowany ubezpieczeniem swojego pojazdu (ubezpieczenia AC), chce tak szerokiej ochrony. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują określone ubezpieczenia autocasco w różnych wariantach - w zakresie ograniczonym do wybranych zdarzeń np. ubezpieczenie ac tylko od kradzieży samochodu. Powoduje to, że takie warianty sa tańsze. Wielowariantowość ubezpieczenia autocasco, umożliwiająca dostosowanie umowy do potrzeb ubezpieczającego, pozwala na szansę ubezpieczenia sytuacji nietypowych wychodzących poza zakres normalnej eksploatacji pojazdów. Generalnie podczas podpisywania umowy ubezpieczenia autocasco, określa się zakres ubezpieczenia, czas trwania ochrony oraz wysokość ewentualnego kapitału własnego. Umowa taka może być zawarta na rok, ale istnieje równiez możliwość wykupienia ubezpieczenia ac krótkoterminowego. Ustalona stawka sumy ubezpieczenia ac stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela przy wypłacie szkody w pojeździe podczas trwania umowy ubezpieczenia ac. W przypadku powstania zdarzenia np. stłuczki - szkody częściowej, każda wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia (w trakcie danego okresu ubezpieczenia ac). Co to jest doubezpieczenie? "Doubezpieczenie" pozwala nam na wyrównanie do oczekiwanej przez nasz wartości sumy ubezpieczenia

Wypłata odszkodowania AC

Każde ddszkodowanie autocasco jest wypłacane na ogólnych zasadach ze zróżnicowaniem szkody całkowitej i szkody częściowej. Przy szkodzie całkowitej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania, jednak nie większej niż określona w umowie suma całego ubezpieczenia ac. Jeśli jednak uszkodzenia przyczynią się jedynie do częściowego zniszczenia, lub utraty tylko części pojazdu, wówczas wypłacane jest odszkodowanie w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy naszego pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania. Kwota ta nie może być większa od sumy pełnego ubezpieczenia, która została określona w umowie ubezpieczenia AC. Dodatkowo ubezpieczyciele zastrzegają sobie możliwość (prawo) do uzgodnienia wysokości kosztów naprawdy samochodu przed podjęciem naprawy.

W praktyce oznacza to, że rzeczoznawca wycenia koszty naprawy samochodu. Niestety często wartości te są zaniżane. Rzeczoznawca stara się o wypłatę jak najmniejszego odszkodowania - liczy wartość części wg. amortyzacji wieku itp. Warto wtedy odmówić pierwszej wyceny i prosić o kolejną - dokładną wycenę przez rzeczoznawcę. Warto to robić w zaufanym serwisie mchaniczno blacharskim, który będzie wstanie określić realne koszty naprawy naszego samochodu. Po ustaleniu kwoty odszkodowania AC musimy ją zatwierdzić. Termin wypłaty tego odszkodowania, jest określony przez przepisy kodeksu cywilnego. W praktyce do około 2 tygodni od wypadku rzeczoznawca jest zobowiązany wystawić wycenę. Czas trwania ponownego rozpatrzenia itp wydłuża się o okres tygodnia. Wypłata ubezpieczenia AC, od czasu zatwierdzonej stawki odszkodowania do wypłaty wynosi max. 4 tygodnie.

W umowie ubezpieczenia AC pojawiają się również wyjątki, w których w określonych sytuacjach, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Przykładowo gdy kierujący był pod wpływem alkoholu, zbiegł z miejsca wypadku, wypadek był spowodowany umyślnie, szkody wynikającej z normalnej eksploatacji. Co ważne, jeśli samochód nie ma ważnego badania technicznego, wówczas ubezpieczyciel również może odmówić wypłaty odszkodowania AC.

Co należy robić w przypadku powstania szkody ubezpieczenia AC?

Umowa ubezpieczenia Autocasco (ubezpieczeine AC) poza podstawowym obowiązkiem opłacania składki ubezpieczenia wg. wyliczonej stawki, nakłada na ubezpieczanego dodatkowe obowiązki w razie powstania szkody. Kierujący pojazdem, bądź właściciel musi podjąć działania zmniejszające narażenie pojazdu na szkodę, a w przypadku jej wystąpienia, niezwłocznym powiadomieniu zakładu ubezpieczeń. Jeśli nasz samochód zostanie skradziony (skradziony samochód, ubezpieczenie AC) to należy powiadomić o tym fakcie policję.

Obowiązki związane z realizacją umowy ubezpieczenia polegają natomiast na podawaniu wszelkich osiadanych dowodów dotyczących zdarzenia, a tym samym ułatwieniu zakładowi ubezpieczeń prowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?