Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie komunikacyjne obowiązkowe

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne OC?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla  posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Zobacz wyciąg z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC (ustawa_oc.pdf)

Czy ubezpieczenia OC są obowiązkowe?

Tak, polisa OC jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych  zarejestrowanych w Polsce.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie OC?

Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują w Polsce pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy  oraz z posiadaczami  pojazdów wolnobieżnych.

Na jaki okres czasu jest zawierana umowa o ubezpieczeniu OC?

Umowę o obowiązkowym ubezpieczeniu OC zawiera się na czas 12 miesięcy lub na krótszy okres, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

  • Zarejestrowany na stałe i umowa jest zawierana przez handlarza np. komis samochodowy (na czas nie krótszy niż 30 dni)
  • Zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni)
  • Pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące)
  • Pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni)

W których państwach obowiązuje ubezpieczenie OC zakupione w Polsce?

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia i Polska oraz 5 państw nie należących do UE: Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Chorwacja.

Kiedy możesz skorzystać z polisy OC?

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku lub kolizji drogowej, której następstwem są uszkodzenia pojazdów, wówczas poszkodowany, który nie jest winien szkody może ubiegać się o odszkodowanie pieniężne z polisy OC sprawcy.

Jaki przepis reguluje wysokość odszkodowań oraz sposób ich wypłaty?

Warunki ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm).

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawione w Supermarkecie Ubezpieczeń Komunikacyjnych oferują je w takim samym zakresie.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma ta nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem (w przypadku szkód na osobie i bez względu na liczbę poszkodowanych)
  • 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem (w przypadku szkód na mieniu)

Czy jest możliwość odzyskania nadpłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, na przykład w przypadku sprzedaży samochodu?

W przypadku sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na kupującego, któremu należy przekazać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Umowa ta ulega samoistnemu rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba, że nowy właściciel pojazdu wypowie ją, przed upływem 30 dni od dnia jego nabycia. Jeżeli tak się nie stanie, umowa ubezpieczenia zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu - trwać będzie nadal. Zwrot składki możliwy jest w przypadku, gdy nabywca wypowie umowę ubezpieczenia w wyznaczonym terminie tj. 30 dni od daty zakupu, a ubezpieczyciel nie wypłacił lub nie jest zobowiązany wypłacić z tej polisy odszkodowania.


W przypadku zmiany Ubezpieczyciela w OC lub wyrejestrowaniu pojazdu pamiętaj o wypowiedzeniu umowy!


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?