Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Kredyty

Kredyt bankowy - według słownika to operacja bankowa, poprzez którą bank przekazuje kredytobiorcy do dyspozycji określoną kwotę środków pieniężnych, którą kredytobiorca przeznacza na określony cel. Warunki na jakich bank przekazuje kredytobiorcy pieniądze określone są w umowie kredytowej, która określa prowizje, odsetki, termin spłaty i opłaty dodatkowe za kredyt. W umowie o kredyt powinny być zawarte również następujące dane: kwota kredytu i jego waluta, cel kredytu, zasady na jakich kredytobiorca ma spłacać kredyt, zabezpieczenie kredytu, informacje na podstawie których można dokonać zmiany lub odstąpienia od umowy kredytowej, informacje o skutkach nieprzestrzegania umowy kredytowej.
Bank z punktu widzenia prawa to strona dominująca w stosunku do kredytobiorcy. To on określa na jakich warunkach kredyt zostanie przyznany i jaka będzie jego maksymalna kwota. Bank szacuje zdolność kredytową kredytobiorcy, przy czym nie jest zobligowany do udzielenia kredytu nawet wtedy, gdy kredytobiorca takową posiada.

Ze względu na długość okresu kredytowania istnieją trzy typy kredytów:
-krótkoterminowe - do 1. roku,
-średnioterminowe - od 1. roku do 3. lat,
-długoterminowe - powyżej 3. lat.

Otrzymanie kredytu musi poprzedzić kilka niezbędnych czynności:
1.    Wnioskodawca składa wniosek o kredyt.
2.    Bank analizuje zdolność kredytową wnioskodawcy.
3.    Bank podejmuje decyzję o kredycie.
4.    Podpisanie umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.
5.    Realizacja kredytu.

Badanie zdolności kredytowej wnioskodawcy oparte jest o następujące kryteria:
1.    Osoba fizyczna - sprawdzany jest stan majątkowy, dochody, zatrudnienie, jak również osoba taka jest sprawdzana, czy nie zaciągnęła innych kredytów.
2.    Osoba prawna - podstawą jest wiarygodność, odpowiednia zdolność do spłaty kredytu - rentowność, wypłacalność, ocena płynności finansowej.

Banki, zanim wyrażą pozytywną opinię o udzieleniu kredytu, wymagają tzw. zabezpieczenia kredytowego. Jest kilka sposobów zabezpieczenia:
1.    Cesja wierzytelności - przekazanie praw wierzytelności na bank.
2.    Przystąpienie do długu.
3.    Awal - podpisanie weksla.
4.    Weksel własny In blanco - bank w przypadku braku spłaty jest uprawniony do jego wypełnienia.
5.    Poręczenie - najbardziej popularna forma zabezpieczenia, inna osoba fizyczna lub prawna deklaruje, że spłaci kredyt w przypadku braku spłaty ze strony kredytobiorcy.
6.      Zastaw.
7.      Blokowanie środków dostępnych na rachunku bankowym.
8.      Hipoteka - tzw. kredyty hipoteczne gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość.
9.      Kaucja - składana na innym rachunku bankowym.
10.     Bon na okaziciela.

PODSTAWOWE TERMINY:
karencja - okres czasu w którym kredytobiorca spłaca odsetki,
skonto - należność dla kredytobiorcy za wcześniejszą spłatę kredytu


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?