Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

IKE - Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) - indywidualny plan oszczędzania na emeryturę.

Dzięki IKE (Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 1 września 2004r.) pozwala instytucją finansowym proponować Polakom nowy i dodatkowy sposób oszczędzania na emeryturę.

Zasady uczestnictwa w IKE:

  • - uczestnik IKE musi mieć ukończone 16 lat, posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski,
  • - uczestnik przed podpisaniem umowy musi złożyć oświadczenie stwierdzające że,
o nie posiada takiej formy gromadzenia oszczędności w innej instytucji,
o nie dokonywał w danym roku wypłaty transferowej do programu emerytalnego,
o nie wypłacał środków z IKE lub oświadczenie potwierdzające wypłatę transferową z innej instytucji, dotychczas prowadzącej IKE


- osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKE, w roku w którym uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę.

- środki na finansowanie składek mogą pochodzić z różnych źródeł (dotyczy to osób dorosłych) a wpłat osobiście lub poprzez rachunek bankowy może dokonywać jedynie właściciel IKE,

- istnieje limit wpłat ustalany na każdy rok kalendarzowy, wpłaty te nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 150% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok*, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym.

o jeżeli wpłacona zostanie kwota wyższa niż przewiduje limit, instytucja finansowa jest obowiązana do zwrotu posiadaczowi IKE nadpłaconej kwoty lub przekazania jej inny rachunek, na którym już kwota ta będzie podlegała opodatkowaniu,
o wpłata niższa nie może być w przyszłości uzupełniona,

o w przypadku osób małoletnich wpłaty te nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku.

- zysk kapitałowy jest zwolniony z 19-proc. podatku, pod warunkiem że nie wycofamy swoich pieniędzy przed upływem 60 roku życia,

- w przypadku braku zadowolenia z wyników osiąganych przez instytucję zarządzającą naszym IKE, można przenieść nasze oszczędności do innego podmiotu prowadzącego IKE pod warunkiem upływie więcej niż 12 miesięcy od pierwszej składki,

- w przypadku przeniesienia naszych oszczędności do innego podmiotu prowadzącego IKE przed upływem 12 m-cy od pierwszej składki - ww. podmiot ma obowiązek poinformować jakie koszty poniesie z tym związane koszty uczestnik IKE,

- każdy podmiot prowadzący IKE musi poinformować przyszłych uczestników jakie opłaty i prowizje będzie pobierać,

- istnieje możliwość modyfikowania terminów i wysokości swoich składek,

- w przypadku braku systematyczności dokonywania wpłat instytucja zarządzająca może zerwać umowę, ale bez konsekwencji kosztowych dla posiadacza IKE;

- klient może wybrać jedną z form lokowania swoich środków:

o -na rachunku, bądź lokacie bankowej (z bankiem),

o na rachunku papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (z przedsiębiorstwem maklerskim),

o w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym (z ubezpieczycielem),

o w formie inwestycji w jednostki uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI (z funduszem inwestycyjnym)

- istnieją dopuszczalne 3 formy wypłaty oszczędności z IKE (wypłacie podlega całość zgromadzonych na koncie środków):

  • na wniosek oszczędzającego - po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty - tym przypadku wypłacając nie może ponownie założyć takiego konta. W razie śmierci posiadacza IKE, wypłaty może dokonać osoba do tego uprawniona.
  • w ramach tzw. wypłaty transferowej - w przypadku: zmiany instytucji finansowej prowadzącej IKE, przekazania środków z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub przeniesienie środków do programu emerytalnego.
  • poprzez zwrot - jeżeli którakolwiek ze stron wypowiada umowę i nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, następuje wycofanie środków z IKE.

- uczestnik IKE może wskazać jedną lub więcej osób (w umowie), którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci, przy czym:

o dyspozycja ta może być zmieniona w każdym czasie,

o dziedziczone części te są równe, chyba że w umowie będzie określony podział,

o również wypłaty środków na rzecz uposażonych czy spadkobierców są zwolnione od „podatku Belki”? i podatku od spadku,

o w przypadku braku wskazania ww. osób zgromadzone środki przekazywane są spadkobiercom (z wyjątkiem gdy umowa o prowadzenie IKE została zawarta z zakładem ubezpieczeń).

* 28 października 2008r. Sejm po drugim czytaniu ponownie skierował projekt ustawy o IKE do dalszych prac w komisjach, który zakłada, że osoby dobrowolnie oszczędzające na emeryturę w 2009 roku będą mogły wpłacić na swoje konto ponad 9,5 tys. zł (w tym roku jest to kwota 4055,12 zł) - tym samym roczny limit wpłat na IKE wzrósłby ze 10% do 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.


Pokrewne artykuły

« powrót

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?